Pandas > Manage unique & empty data

Name
Code
Output
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,10,size=(5, 2)), columns=['C1','C2'])
print ("dataframe")
print (dataframe)
# alternatively duplicates = dataframe.C1.duplicated()
duplicates = dataframe.duplicated('C1')
print ("duplicates")
print (duplicates)
dataframe
  C1 C2
0  9  1
1  2  2
2  6  1
3  9  7
4  0  7
duplicates
0  False
1  False
2  False
3   True
4  False
dtype: bool
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,100,size=(5, 3)), columns=['C1','C2','C3'])
dataframe['C2'] = numpy.nan
print ("dataframe")
print (dataframe)
# option with inplace will change the same dataframe
dataframe2 = dataframe.dropna(axis=1)
print ("dataframe drop empty column")
print (dataframe2)
dataframe
  C1 C2 C3
0 86 NaN  8
1 40 NaN 39
2 35 NaN 31
3 52 NaN 10
4 73 NaN 41
dataframe drop empty column
  C1 C3
0 86  8
1 40 39
2 35 31
3 52 10
4 73 41
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,10,size=(5, 2)), columns=['C1','C2'])
print ("dataframe")
print (dataframe)
dataframe2 = dataframe.drop_duplicates('C1', keep='first')
print ("dataframe without duplicates")
print (dataframe2)
dataframe
  C1 C2
0  0  6
1  0  9
2  3  3
3  3  0
4  4  6
dataframe without duplicates
  C1 C2
0  0  6
2  3  3
4  4  6
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,100,size=(5, 3)), columns=['C1','C2','C3'])
dataframe.loc[3] = numpy.nan
print ("dataframe")
print (dataframe)
# option with inplace will change the same dataframe
dataframe2 = dataframe.dropna(axis=0)
print ("dataframe drop empty row")
print (dataframe2)
dataframe
   C1  C2  C3
0 81.0 65.0 92.0
1 75.0 15.0 46.0
2 44.0 96.0  7.0
3  NaN  NaN  NaN
4 34.0 95.0 76.0
dataframe drop empty row
   C1  C2  C3
0 81.0 65.0 92.0
1 75.0 15.0 46.0
2 44.0 96.0  7.0
4 34.0 95.0 76.0
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,100,size=(5, 3)), columns=['C1','C2','C3'])
dataframe['C2'] = numpy.nan
dataframe.loc[3] = numpy.nan
print ("dataframe")
print (dataframe)
# option with inplace will change the same dataframe
dataframe2 = dataframe.fillna(77)
print ("dataframe with filled empty values")
print (dataframe2)
dataframe
   C1 C2  C3
0 11.0 NaN 41.0
1 14.0 NaN  9.0
2 79.0 NaN  5.0
3  NaN NaN  NaN
4  5.0 NaN 70.0
dataframe with filled empty values
   C1  C2  C3
0 11.0 77.0 41.0
1 14.0 77.0  9.0
2 79.0 77.0  5.0
3 77.0 77.0 77.0
4  5.0 77.0 70.0
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,100,size=(5, 4)), columns=['C1','C2','C3','C4'])
print ("dataframe")
print (dataframe)
print ("dataframe column unique values")
print (dataframe['C1'].unique())
dataframe
  C1 C2 C3 C4
0 97 77 28 12
1 61 58 86 64
2  0 12  0 62
3  0 66 88 34
4 16  6 51 60
dataframe column unique values
[97 61 0 16]
dataframe = pandas.DataFrame(numpy.random.randint(0,100,size=(3, 3)), columns=['C1','C2','C3'])
dataframe['C2'][1] = numpy.NaN
dataframe['C3'] = numpy.NaN
print ("dataframe")
print (dataframe)
dataframe2 = dataframe.loc[:,dataframe.isnull().any()]
print ("dataframe selected columns")
print (dataframe2)
dataframe3 = dataframe.loc[:,dataframe.notnull().all()]
print ("dataframe selected columns")
print (dataframe3)
dataframe
  C1  C2 C3
0 91  7.0 NaN
1 77  NaN NaN
2 54 62.0 NaN
dataframe selected columns
   C2 C3
0  7.0 NaN
1  NaN NaN
2 62.0 NaN
dataframe selected columns
  C1  C2
0 91  7.0
1 77  NaN
2 54 62.0